Home
Soudní, správní řízení, stavební právo
Projekty, stavby a nemovitosti, výběrová řízení
Než začnete
Kontakt
Soudní, správní řízení, stavební právo

Soudní, správní řízení

Jste objednatel (investor), který s důvěrou začal stavět, ale postupně zjišťujete, že Váš zhotovitel (dodavatel):
 • vybral zálohu a přestal pracovat
 • neplní dohodnuté termíny
 • požaduje navýšení ceny v rozporu s původní dohodou
 • neplatí jinak serióznímu subdodavateli
 • pracuje nekvalitně
 • jednání s ním nevedou k dohodě
 • bezdůvodně přerušil nebo ukončil práce a odmítá s Vámi jednat
Pak se musíte ve vlastním zájmu rozhodnout, jak dál postupovat. Můžete hledat kompromisní dohodu nebo od smlouvy odstoupit a domáhat se náhrady utrpěné škody, anebo zvolit jiné řešení. Pro své rozhodnutí potřebujete především kvalifikované posouzení kvality a množství dosud provedených prací a dodávek a jejich porovnání s výší dosud uhrazených plateb. Dále je nezbytné právní posouzení uzavřené smlouvy o dílo a souvisejících dokumentů (korespondence, faktur nebo záloh, zápisů ve stavebním či montážním deníku, zápisů z kontrolních dnů stavby, atd.) a samozřejmě porovnání realizovaných prací s projektovou dokumentací a podmínkami stavebního povolení.

Na základě provedené analýzy Vám doporučíme další postup a jsme připraveni dále jednat ve spolupráci s Vámi a za Vás. Důraz klademe především na přímou aplikaci technických a právních předpisů na Váš konkrétní případ s cílem obhájit Vaše zájmy a zajistit oprávněné pohledávky.Jste zhotovitel stavby, který plní uzavřenou smlouvu o dílo, ale investor:
 • platí nepravidelně nebo přestal platit vůbec a Vy nejste vlastníkem rozestavěného díla
 • zpochybňuje uzavřenou smlouvu o dílo
 • Vás nutí spolupracovat s "jeho" přímým dodavatelem, který je problémový
 • hledá každou maličkost, aby našel důvod pro zadržení sjednaných úhrad
 • neoprávněně odmítá převzít provedené dílo
 • začal bez Vašeho souhlasu stavbu před jejím předáním a převzetím užívat
Pak Vám nezbývá, než se bránit. K tomu potřebujete objektivní právní, technické a cenové posouzení svých možností. Jsme připraveni vypracovat potřebné podklady včetně návrhu dalšího postupu.

Stavební právo

Jestliže chcete stavět, musíte mít jistotu, že na vytypovaném pozemku můžete svůj stavební záměr zrealizovat. Bezpečně se orientujeme v záležitostech týkajících se územních plánů obcí, územních a stavebních řízení. Proto za Vás předem ověříme, za jakých podmínek je možno získat územní rozhodnutí a stavební povolení, a potřebné provedeme.

Stavbu je možno realizovat, ale soused se rozhodl Vám to znemožnit a hodlá opakovaně podávat námitky proti postupu nebo rozhodnutí stavebního úřadu. Máme potřebnou praxi s řešením takových situací, včetně vypracování potřebných stanovisek k podanému odvolání.

Vlastníte perspektivní pozemek a z důvodů jiné výstavby na Vás státní správa nebo soukromý investor naléhají s cílem Váš pozemek získat (vyvlastnit), nebo se snaží omezit Vaše vlastnické právo vložením věcných břemen, anebo jinak zasahují do Vašich vlastnických práv. Bez odborných znalostí a zkušeností nemáte reálnou šanci být pro druhou stranu rovnocenný partner. Jsme připraveni Vám potřebný investorský a právní servis poskytnout.
Copyright © 2002-3 JUDr. Petr Sršeň
Made by Perus 2002-3